Företagsekonomi

Kurslängd 4 dagar alternativt 2 + 2 dagar.

Kursen är upplagd som ett företagsspel specifikt för skogsentreprenören och avser att ge deltagarna en helhetssyn av de ekonomiska sambanden i ett entreprenadföretag med dess speciella förutsättningar. Materialet är utvecklat för att ge deltagare utan ekonomiska baskunskaper en förståelse för olika ekonomiska termer, begrepp och samband.

Kursanordnare

AB Vericate
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
MHFöretagsutveckling
Nya Svensk Uppdragsutbildning AB

Målgrupp

Entreprenörer inom skogsbruket samt alla de människor i skogsföretagen som sätter förutsättningarna för och därmed påverkar entreprenörens möjligheter att bedriva en rationell och kostnadseffektiv verksamhet.

Innehåll

Resultat och balansräkning
Kassaflöde och nyckeltalsanalys
Analys med hjälp av resultatdiagram
Kapitalrationalisering
Likviditet, likviditetsbudget
Resultatbudget
Skatteregler och skatteplanering
Ständiga förbättringar
Fördjupad nyckeltalsanalys
Verksamhetsanalys
Mål, Strategi, Handlingsplan

Mål

Målet är att deltagarna efter utbildningen i högre grad ska kunna förstå, tolka samt analysera den ekonomiska informationen som kan härledas ur ett företags årsredovisning. Därmed också få kunskaper för att kunna fatta kloka beslut i sitt företagande. Vidare syftar utbildningen till att ge alla de som köper entreprenadtjänster kunskap om vad som påverkar lönsamheten i ett entreprenadföretag.


Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

  • kunna de ekonomiska grundbegreppen

  • kunna göra resultat- och balansräkning

  • kunna analysera effekter av volym-, pris- och kostnadsförändringar

  • kunna läsa och tolka ett företags bokslut

  • kunna upprätta och följa upp en resultatbudget respektive likviditetsbudget

  • känna till skatteregler i entreprenörsföretaget

  • ha en förståelse för de företagsekonomiska sambanden samt förutsättningarna för företagande

  • ha fått en ekonomiska helhetssyn för hur ett skogsmaskinföretag alt. skogsvårdsföretag fungerar

  • känna till grunderna för investeringskalkylering.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare