Lagarbete

Kursen genomförs vid två tillfällen. Vid första tillfället går vi igenom de grundläggande delarna. Under mellanperioden tar kursdeltagare, tillsammans med sina anställda/sitt lag, fram mål och nyckeltal för sin verksamhet. Kursdeltagaren genomför också minst två resultatutvecklingsmöten. Under det andra tillfället analyseras resultatet av arbetssättet och erfarenheter utbyts. Kurslängd 2 + 1 dag.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola

Målgrupp

Arbetsledare, lagledare och entreprenörer.

Innehåll

Arbetspsykologi

 • människors behov och beteende

 • att arbeta i lag

 • arbetsmotivation

 • konflikter och konfliktlösning

 • grupputveckling

Målstyrning

 • mål och visioner

 • handlingsplaner

 • ansvar

 • resultatutvecklingsmöten

Ergonomi

 • fysiska och psykiska hälsorisker i maskinarbete

 • förebyggande åtgärder mot ohälsa

 • kosthållning

 • internkontroll

Organisation för att åstadkomma arbetsväxling.

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • ha kunskaper och insikter som leder till ökad färdighet för egen personlig utveckling, samarbete i lag och lagutveckling

 • kunna formulera konkreta och mätbara mål

 • kunna upprätta handlingsplaner

 • kunna genomföra resultatutvecklingsmöten

 • känna till psykiska och fysiska hälsorisker i maskinarbete samt hur man förebygger ohälsa

 • känna till betydelsen av kontinuitet och regelbundenhet i fysisk träning

 • känna till kroppens näringsbehov vid olika aktiviteter och hur detta tillgodoses genom en hälsosam kosthållning

 • kunna organisera arbetet så att arbetsväxling möjliggöres

 • kunna göra en internkontroll.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare