Avverkningsplanering

Kurslängd 3 dagar, 1 dag inne och 2 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt test.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Holmen Skog
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Pyrola Skog AB

Målgrupp

Planerare, entreprenörer och maskinförare.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kurserna Natur- och kulturmiljövård, Föryngringsavverkning, Skogsuppskattning –digitalt och FältGIS.

Innehåll

Skogsskötselplaner
Kartor och flygbilder
Fältdator och GPS
Dataklave och laserhöjdmätare
Avverkningsplanering
Natur- och kulturmiljövård
Föryngringsmetoder
Trädslagsval
Traktdirektiv
Avverkningsanmälan
Biobränsleuttag

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna förstå skogskartor och ha kännedom om skogliga flygbilder och ortofoton
- kunna fylla i en avverkningsanmälningsblankett
- kunna samla in och beskriva beståndsdata med fältdator, GPS, dataklave och laserhöjdmätare
- kunna detaljplanera en slutavverkningstrakt, vilket omfattar avgränsningar, föryngringsmetoder, trädslagsval, natur- och kulturhänsyn, sortimentsutfall, basvägar, bäcköverfarter, avlägg mm.
- kunna detaljplanera en gallringstrakt, vilket omfattar avgränsningar, gallringsform, gallringsstyrka, natur- och kulturhänsyn, sortimentsutfall, basvägar, bäcköverfarter, avlägg mm.
- kunna upprätta ett traktdirektiv för slutavverkning och gallring
- kunna göra en naturvärdesbedömning i syfte att identifiera och beskriva nyckelbiotoper
- kunna bedöma om biobränsleuttag skall göras
- veta hur man med gallring kan förbereda och underlätta såväl ståndortsanpassning som
naturvårdsåtgärder inför kommande slutavverkning
- känna till hur man med planering och metoder kan minimera stormfällningsrisken och körskador på marken
- kunna planera en avverkning så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem vid avverkningsarbete och skotning minimeras
- kunna de regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar
- kunna hur en vändplan ska se ut för att vara godkänd

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare