Skogsuppskattning - grunder

Kurslängd 3 dagar, 1 dag inne och 2 dagar ute. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt test. Kursen kan byggas på med kursen Skogsuppskattning digitalt.

Kursanordnare

Foran Sverige AB
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Örebro
Kalix Naturbruksgymnasium
Skedomskolan Sollefteå gymnasium

Målgrupp

Personal som arbetar med planering, uppföljning och ajourhållning.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper, kursen är för den som inte är så van.

Innehåll

Mätning av trädhöjd, ålder och diameter

Mätning av grundyta med relaskop

Stamantal och förband

Trädslagsblandning

Bonitering med ståndortsfaktorer och höjdutv.kurvor

Ståndortdfaktorer

Huggningsklass

Målklassning, NO, NS, PF och PG

Olika metoder för stickprovstaxering

Provyteutläggning

Volymsuppskattning

Volymmått och omräkningstal

Beståndsindelning, grunder

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

  • Kunna använda instrument och metoder för att mäta skog

  • Kunna förstå och själv kunna mäta upp de beståndsvariabler som ingår i en skogsbruksplan

  • Kunna räkna om virkesvolymer i olika måttenheter

  • Känna till olika metoder för stickprovsinventering

  • Känna till faktorer som påverkar medelfelet vid subjektiv resp. objektiv provyteutläggning

  • Känna till principerna för beståndsindelning

  • Kunna bonitera med höjdutvecklingskurvor

  • Känna till grunderna för bonitering med ståndortsfaktorer

  • Känna till principerna för målklassning av skogsmark

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare