Produktion och miljö

Föryngringsavverkning

Kurslängd 5 dagar, 2 dagar inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.
Kursen är uppdelad på två delar, Ståndortslära och föryngringsavverkning. Ståndortläran är lika på kurserna Föryngringsavverkning, Gallring och Mekaniserad röjgallring, vilket innebär att den delen kan tillgodoräknas om man läser flera av dessa kurser.
När distansutbildningsmaterial finns framtaget kan kursen genomföras på 3 dagar inkl. testdag.

Till kursen

Gallring

Kurslängd 5 dagar, 2 dagar inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.
Kursen är uppdelad på två delar, Ståndortslära och Gallring. Ståndortläran är lika på kurserna Föryngringsavverkning, Gallring och Mekaniserad röjgallring, vilket innebär att den delen kan tillgodoräknas om man läser flera av dessa kurser.

För den som innehar kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård och har genomfört webbutbildningen Gallring och där fått godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt test.
 

Till kursen

Grundlläggande Naturvärdesbedömning

Kurslängd 2 dagar. Kursen avslutas med ett praktiskt test.

För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd. I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.

Till kursen

Markbehandling

Kurslängd 5 dagar 1,5 dagar inne och 3,5 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

För den som genomfört webbutbildningarna Natur- och kulturmiljövård och Markberedning med godkänt i de teoretiska testen kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt test.

Till kursen

Mekaniserad röjgallring

Kurslängd 5 dagar, 2 dagar inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test. Kursen är uppdelad på två delar, Ståndortslära och Mekaniserad röjgallring. Ståndortläran är lika på kurserna Föryngringsavverkning, Gallring och Mekaniserad röjgallring, vilket innebär att den delen kan tillgodoräknas om man läser flera av dessa kurser.

När distansutbildningsmaterial finns framtaget kan kursen genomföras på 3 dagar inkl. testdag.

Till kursen

Natur- och kulturmiljövård

Kurslängd 4 dagar. 1,5 dagar inomhus och 2,5 dagar utomhus. Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt test.
Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enlligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård - förnyelse.

För den som genomfört webbutbildningen Natur- och kulturmiljövård med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt och teoretiskt test.

Till kursen

Natur- och kulturmiljövård - förnyelse

Kursen är speciellt framtagen för att långsiktigt säkerställa de kompetenskrav som PEFC ställer på de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket. 

Omfattning:

Alternativ 1: Webbutbildning Miljöhänsyn inklusive klarat teoretiskt test, därefter kurs 1 dag (8 timmar) inkl. praktiskt test och ett kort teoretiskt test.
Alternativ 2: Kurs 1,5 dag (12 timmar) inkl. praktiskt och teoretiskt test.

Enligt PEFC ska förnyelsekursen genomföras minst vart 5:e år.

Till kursen

Naturvårdsbränning

Kurslängd 3 dagar, 1,5 dagar inne och 1,5 dagar ute.

Till kursen

Plantering

Kursen är på 2 dagar, 0,5 dag inne och 1,5 dag ute. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt test.                                                                                                                                         

För den som genomfört webbutbildningen Plantering för plantbasar med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 1 dag. Avslutning med praktiskt test.

Till kursen

Rennäring och skogsbruk

För att skogs- och rennäring ska kunna bedriva verksamhet på samma marker inom renskötselområdet krävs kunskap och förståelse om varandras näringar.

Kurslängd 3 dagar, 2 dagar inomhus i februari och en fältexkursionsdag i juni.

Till kursen

Röjning

Kursen är på 4 dagar, 1 dag inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt test.

För den som genomfört webbutbildningen Röjning med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt test.

Till kursen

Skogsbränsleuttag

Kurslängd 3 dagar, 1 dag inne och 2 dagar ute. Kursen avslutas med ett test.

Till kursen

Skogsgödsling

Kurslängd 2 dagar 1,5 dagar inne och 0,5 dag ute. Kursen avslutas med ett test.

Till kursen

Skogsvård

Kurslängd 5 dagar, 1,5 dagar inne och 3,5 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

När distansutbildningsmaterial finns framtaget kan kursen genomföras på 3 dagar inkl. testdag..

Till kursen

Skyddsdikning/dikesrensning

Kurslängd 2 dagar, 1 dag inne och 1 dag ute. Kursen avslutas med ett test.

Till kursen