Föryngringsavverkning

Kurslängd 5 dagar, 2 dagar inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.
Kursen är uppdelad på två delar, Ståndortslära och föryngringsavverkning. Ståndortläran är lika på kurserna Föryngringsavverkning, Gallring och Mekaniserad röjgallring, vilket innebär att den delen kan tillgodoräknas om man läser flera av dessa kurser.
När distansutbildningsmaterial finns framtaget kan kursen genomföras på 3 dagar inkl. testdag.

Kursanordnare

AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
F:a Annika Gustavsson
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Jällagymnasiet
Kvinnerstaskolan
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Ljusdal
Naturbruksgymnasiet Södra Viken
Nya Svensk Uppdragsutbildning AB
Svenljunga naturbruksgymnasium
Torsta AB
TorstenP.skog
Utbildning Skog Färna AB

Målgrupp

Alla som planerar, leder och operativt genomför föryngringsavverkning.

Förkunskaper

För att få mesta möjliga nytta av utbildningen skall du ha kunskaper som motsvarar kursen Grönt körkort (natur- och kulturmiljövård)

Innehåll

Del 1. Ståndortslära
Ståndortsfaktorer och ståndortsklassificering
Bonitering med ståndortsegenskaper och höjdutvecklingskurvor
Trädslagens egenskaper och ståndortskrav
Genetik och förädling
Terrängtypschemat


Del 2. Föryngringsavverkning
Föryngringsmetoder
- naturlig föryngring med fröträd
- plantering och sådd
- plantering under skärm
- beståndsföryngring under högskärm
- granföryngring under lågskärm
- kanthuggning – luckblädning
Risker med skärmar (stormfällning, granbarkborre m.m.)
Avverkningsteknik och stamval vid skärmhuggning
Hantering av stormfält virke
Potentiella föryngringsproblem vid kalavverkning (frost, försumpning, gräs, vilt m.m.)
Planering av föryngringsavverkning (avgränsning, föryngringsmetoder, natur- och kulturhänsyn, vattenvård, vattenpassager, markvård etc.)
Maskin GIS
Avläggsinstruktion för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar
GROT anpassad avverkning

Mål

Efter kursen skall kursdeltagaren:
Del 1. Ståndortslära
- kunna bestämma markslag, texturklass, jorddjup, markfuktighetsklass och graden av
rörligt markvatten
- kunna ståndortsbonitera vanlig skogsmark
- kunna mäta höjd och brösthöjdsålder på övrehöjdsträd
- känna till de vanliga skogsträdens ståndortsbehov
- känna till grunderna i terrängtypschemat

Del 2. Föryngringsavverkning
- känna till ståndortens inverkan på valet av lämpliga skötselmetoder
- kunna välja rätt föryngringsmetod på olika ståndorter med hänsyn till ekonomi,
produktions-, miljö-, och naturvårdsmål
- kunna förutsäga och förebygga problem vid föryngring, som frost, försumpning, gräskonkurrens m.m.
- kunna detaljplanera en föryngringsavverkning, vilket innefattar beståndsavgränsning,
natur- och kulturhänsyn, föryngringsmetod, trädslag m.m.
- kunna avverkningsteknik och stamval vid ställande av fröträd och högskärmar
- känna till hur man med planering och metoder kan minimera stormfällningsrisken och körskador på marken
- kunna GROT anpassa avverkningsarbetet
- kunna planera en avverkning så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem vid avverkningsarbete och transporter minimeras
- kunna de regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare