Gallring

Kurslängd 5 dagar, 2 dagar inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.
Kursen är uppdelad på två delar, Ståndortslära och Gallring. Ståndortläran är lika på kurserna Föryngringsavverkning, Gallring och Mekaniserad röjgallring, vilket innebär att den delen kan tillgodoräknas om man läser flera av dessa kurser.

För den som innehar kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård och har genomfört webbutbildningen Gallring och där fått godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt test.
 

Kursanordnare

AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
F:a Annika Gustavsson
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Jällagymnasiet
Kalix Naturbruksgymnasium
Kvinnerstaskolan
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Ljusdal
Naturbruksgymnasiet Osby
Naturbruksgymnasiet Södra Viken
Nya Svensk Uppdragsutbildning AB
Svenljunga naturbruksgymnasium
Torsta AB
TorstenP.skog
Utbildning Skog Färna AB

Målgrupp

Alla som planerar, leder och operativt genomför gallring.

Förkunskaper

För att få mesta möjliga nytta av utbildningen bör du ha kunskaper som motsvarar kursen Natur- och kulturmiljövård.

Innehåll

Del 1. Ståndortslära
Ståndortsfaktorer och ståndortsklassificering
Bonitering med ståndortsegenskaper och höjdutvecklingskurvor
Trädslagens egenskaper och ståndortskrav
Genetik och förädling
Terrängtypschemat

Del 2. Gallring
Gallringens biologi
Gallringsstyrka
Gallringsform
Trädslagsval
Ståndortsanpassad gallring
Gallringsmallar, grundyta/ha, volym/ha
Gallringsplanering
Gallringens ekonomi
Maskin GIS
Hantering av stormfält virke
Natur- och kulturhänsyn vid gallring
Skapande naturvård vid gallring
Gallringsuppföljning
Rotröta och rotrötebehandling
Avläggsinstruktion för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

Del 1. Ståndortslära
- kunna bestämma markslag, texturklass, jorddjup, markfuktighetsklass och graden av rörligt markvatten
- kunna ståndortsbonitera vanlig skogsmark
- kunna mäta höjd och brösthöjdsålder på övrehöjdsträd
- känna till de vanliga skogsträdens ståndortsbehov
- känna till grunderna i trädens vattenhushållning och näringsupptagning
- känna till grunderna i terrängtypschemat

Del 2. Gallring
- kunna syftet med gallring
- kunna använda gallringsmallar
- kunna uppskatta grundyta och volym/ha i bestånd
- kunna hur gallringsstyrka och gallringsform påverkar tillväxt och ekonomi
- kunna planera en gallringstrakt vad avser gallringsbehov, avgränsningar, gallringsstyrka, gallringsform, stickvägar och natur- och kulturmiljövård
- kunna göra en gallringsuppföljning
- veta hur man med gallring kan förbereda och underlätta såväl ståndortsanpassning som naturvårdsåtgärder inför kommande slutavverkning
- känna till hur man med planering och metoder kan minimera stormfällningsrisken och skador på mark och kvarvarande bestånd
- kunna planera en gallring så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem vid avverkningsarbete och skotning minimeras
- kunna de regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar
- kunna rotrötans spridningsbiologi samt de åtgärder man kan vidta för att minska risken för rotröteinfektion i samband med gallring.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare