Markbehandling

Kurslängd 5 dagar 1,5 dagar inne och 3,5 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

För den som genomfört webbutbildningarna Natur- och kulturmiljövård och Markberedning med godkänt i de teoretiska testen kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt test.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Kalix Naturbruksgymnasium
SCA Skog AB
Skogsstyrelsen

Målgrupp

Markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning.

Innehåll

Ekologiska grundbegrepp
Sådd och naturlig föryngring
Natur- och kulturhänsyn
Plantering
Markberedningsmetoder och teknik
Ståndortsbeskrivning
Körplanering
Markberedningsuppföljning
Återväxtplanering
Information och kommunikation
Produktionsfaktorer och plantetablering
Produktivitet och totalekonomi
Maskin GIS
Brandriskbedömning och åtgärder vid brand

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna förklara begreppen biotop, ståndort, ekosystem och ståndortsanpassat skogsbruk
- känna till klimatets, berggrundens och inlandsisens betydelse för bildningen av olika jordarter och jordmåner, markens bördighet m.m.
- känna till de negativa miljöeffekter som markberedning och dikning kan ha med avseende på vattenekosystem, friluftsliv m.m.
- kunna genomföra praktisk natur- och miljöhänsyn vid markberedning
- känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av forn- och kulturminnen
- känna igen sådana typer av forn- och kulturminnen på skogsmark som man kan komma i kontakt med vid markberedning
- kunna ta praktisk hänsyn till fornlämningar och kulturmiljöer vid markberedning
- kunna avgränsa och beskriva ståndorter samt anpassa markberedningen efter ståndorten, terrängförhållanden, areal m.m.
- kunna göra en enklare återväxtplanering
- kunna redogöra för syftet med markberedning,
- kunna beskriva hur skogsfrö och –plantor påverkas av olika produktionsfaktorer och avgångsorsaker
- kunna redogöra för vilken effekt olika markberedningsmetoder har på viktiga produktionsfaktorer och avgångsorsaker
- kunna anpassa markberedningen för naturlig föryngring och sådd
- känna till under vilka förutsättningar markberedning med grävare kan vara en lämplig metod
- kunna anpassa körsätt och inställningar på aggregat så att en med hänsyn till förutsättningarna optimal bearbetning av marken erhålls och så att tillräckligt många planteringspunkter skapas
- kunna läsa vanligt förekommande planeringsunderlag (kartor, skisser) samt utföra körplanering på objektet
- känna till hur man med ett maskin GIS kan underlätta planering, genomförande och uppföljning av markberedning
- kunna mäta och klassificera pågående eller nyligen utförd markberedning
- känna till betydelsen av kundanpassning samt kunna agera som rådgivare i olika situationer
- känna till olika ekonomiska nyckeltal samt faktorer som påverkar kostnaderna.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare