Mekaniserad röjgallring

Kurslängd 5 dagar, 2 dagar inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test. Kursen är uppdelad på två delar, Ståndortslära och Mekaniserad röjgallring. Ståndortläran är lika på kurserna Föryngringsavverkning, Gallring och Mekaniserad röjgallring, vilket innebär att den delen kan tillgodoräknas om man läser flera av dessa kurser.

När distansutbildningsmaterial finns framtaget kan kursen genomföras på 3 dagar inkl. testdag.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Örebro

Målgrupp

Alla som planerar, leder och operativt arbetar med energiskördarsystem.

Förkunskaper

För att få mesta möjliga nytta av utbildningen skall du ha kunskaper som motsvarar kursen Grönt körkort (natur- och kulturmiljövård)

Innehåll

Del 1. Ståndortslära
Ståndortsfaktorer och ståndortsklassificering
Bonitering med ståndortsegenskaper och höjdutvecklingskurvor
Trädslagens egenskaper och ståndortskrav
Genetik och förädling
Terrängtypschemat
Del 2. Mekaniserad röjgallring
Ekonomi
Taxering/planering
Metoder
Produktion
Körteknik
Uppföljning
Transport
Askåterföring - kompensationsgödsling.
Skogsägarens intressen

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

Del 1. Ståndortlära
- kunna bestämma markslag, texturklass, jorddjup, markfuktighetsklass och graden av rörligt markvatten
- kunna ståndortsbonitera vanlig skogsmark
- kunna mäta höjd och brösthöjdsålder på övrehöjdsträd
- känna till de vanliga skogsträdens ståndortsbehov
- känna till grunderna i terrängtypschemat

Del 2. Mekaniserad röjgallring
- kunna göra en budget och en driftskalkyl för ett energiskördarsystemet
- kunna, gentemot en skogsägare, förklara röjgallring som metod och de fördelar som metoden har vad gäller ekonomi, miljö och produktion
- kunna anpassa metoden efter skogsägarens intressen och mål
- kunna göra en bortsättning för metoden i olika typer av bestånd
- kunna anpassa arbetsmetoder efter beståndets förutsättningar för att uppnå ett, biologiskt och ekonomiskt, optimalt resultat
- kunna göra en uppföljning av såväl det biologiska som ekonomiska resultatet
- kunna en arbetseffektiv körteknik
- känna till teknik och system för vidaretransport av träddelar och flis
- känna till teknik och biologiska motiv för askåterföring och kompensationsgödsling
- kunna planera en röjgallringstrakt vad avser gallringsbehov, trädslagsval, gallringsstyrka, gallringsform, stickvägar och natur- och kulturmiljövård
- veta hur man med röjgallring kan förbereda och underlätta såväl ståndortsanpassning som naturvårdsåtgärder inför kommande gallring och slutavverkning
- kunna ta hänsyn till kulturmiljöer och värdefulla naturmiljöer vid planering, avverkning och transport
- känna till hur man med planering och metoder kan minimera stormfällningsrisken och skador på mark och kvarvarande bestånd
- kunna de regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar
- kunna rotrötans spridningsbiologi samt de åtgärder man kan vidta för att minska risken för rotröteinfektion i samband med gallring.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare