Natur- och kulturmiljövård

Kurslängd 4 dagar. 1,5 dagar inomhus och 2,5 dagar utomhus. Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt test.
Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enlligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård - förnyelse.

För den som genomfört webbutbildningen Natur- och kulturmiljövård med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt och teoretiskt test.

Kursanordnare

A. Ringströms Skog AB
AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
Blekinge Naturbruksgymnasium
Bränna Natur AB
F:a Annika Gustavsson
Foran Sverige AB
Gammelkroppa skogsskola
Greensway AB
HL Skogsrevision AB
Holmen Skog
Hushållningssällskapet Småland och Blekinge
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
JABA Skog
Jolo AB
Jällagymnasiet
Kalix Naturbruksgymnasium
Kvinnerstaskolan
Lövsjö Loghouse
Natur- & Skogstjänst i Sverige AB
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Ljusdal
Naturbruksgymnasiet Osby
Naturbruksgymnasiet Södra Viken
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
Pelle Ström
Pyrola Skog AB
Region Naturbruk Halland
Ryssbygymnasiet AB
Rådgivarna i Sjuhärad
Skedomskolan Sollefteå gymnasium
Skogscertifiering Prosilva AB
Skogsekologikonsulten
SkogsJonas
Skogsstyrelsen
Stefan Olheden Skogskonsulting
Stora Segerstad naturbrukscentrum
Sveaskogs Förvaltnings AB
Svenljunga naturbruksgymnasium
Svensk Skogsservice AB Gustafsson
Torsta AB
TorstenP.skog
utbildareSKOG.se
Utbildning Skog Färna AB
Vretagymnasiet
Åsanova AB
Älvdalens Utbildningscentrum AB

Målgrupp

De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen.

Förkunskaper

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande.

Innehåll

Miljömål
Lagstiftning och samrådsrutiner
EU’s vattendirektiv
Biologisk mångfald
Nyckelbiotoper
Hoten mot biologisk mångfald
Rödlistade arter
Natur- och kulturskogens dynamik
Naturvärdesbedömning
Vardaglig naturhänsyn i skogsbruket
Negativa miljöeffekter av skogsbruk
Gröna planer och ekologisk landskapsplanering
Målklassning av skogsmark
Certifiering av skogsbruk
Forn- och Kulturlämningar från olika tider i skogsmark
Skador på kultur- och fornlämningar
Hänsyn och handlingssätt vid skogliga åtgärder i samband med forn- och kulturlämningar
Skogens sociala värden

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
- känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
- känna till begreppen biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
- känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
- känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
- kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
- kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
- känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystem, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
- känna till innehållet i EU’s vattendirektiv
- kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
- översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
- kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
- kunna tillämpbara kriterier i FSC resp. PEFC
- känna till kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC
- översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
- känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
- kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
- känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare