Naturvårdsbränning

Kurslängd 3 dagar, 1,5 dagar inne och 1,5 dagar ute.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Naturbruksgymnasiet Osby
Pyrola Skog AB

Målgrupp

Personal som planerar och deltar i hyggesbränning och naturvårdsbränning.

Innehåll

Effekterna av bränning, både med avseende på marken, floran och faunan
Val av lämpliga trakter som ger ett bra resultat
Brandens beteende
Förberedelser och planläggning av bränningsobjekt
Bränningsledarens ansvar och skyldigheter
Risker med bränning
Nödlägesberedskap vid bränning
Utrustning
Organisation
Informationsskyldighet
Bränningens genomförande
Eftersläckning
Uppföljning

Mål

Efter kursen skall kursdeltagaren ha:
- Grundläggande kunskaper om eldens betydelse för skogslandskapet och den biologiska mångfalden.
- God kunskap i att identifiera trakter som är lämpliga för bränning, utifrån beståndsegenskaper, brandhistorik och geografiska förutsättningar.
- God kunskap om bränningsledarens ansvar och skyldigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- God kunskap om risker vid bränning
- God kunskap i att förbereda, samt planera ett objekt för bränning med avseende på
o avverkning – avverkningshänsyn
o brandgator och hyggesgränser
o bemanning och kontakter med myndigheter
o nödvändig utrustning
o eftersläckning och vakthållning
o uppföljning
- Grundläggande kunskaper om eldens beteende och brandens utveckling för olika terräng-/mark-/vegetationstyper och väderförhållanden.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare