Plantering

Kursen är på 2 dagar, 0,5 dag inne och 1,5 dag ute. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt test.                                                                                                                                         

För den som genomfört webbutbildningen Plantering för plantbasar med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 1 dag. Avslutning med praktiskt test.

Kursanordnare

AB Vericate
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Jällagymnasiet
Kalix Naturbruksgymnasium
Kvinnerstaskolan
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Osby
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
SCA Skog AB
Skogsstyrelsen
Svenljunga naturbruksgymnasium
Torsta AB
TorstenP.skog
Utbildning Skog Färna AB

Målgrupp

Kursen är avsedd för all planteringspersonal, svensk såväl som utländsk.

Innehåll

Ståndorts- och produktionsfaktorer

Jordartskännedom

Ståndortsklassificering och bonitering

Trädslagens ståndortskrav

Trädens närings- och vattenupptagning

Planttyper, provenienser och förädling

Planthantering

Rätt planteringspunkt

Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd

Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor

Natur- och kulturmiljövård

Planteringsteknik och utrustning

Skötsel av planteringsutrustning

Planering och kvalitetsuppföljning

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • känna till en jordarts texturs och humusens betydelse för uppfrysning, vattenhållning, jordvärme och näringsutbud

 • kunna ståndortsklassificera och ståndortsbonitera vanlig skogsmark

 • kunna välja rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar

 • känna till grunderna i trädens vattenhushållning och näringsupptagning

 • känna till grunderna i det skoliga förädlingsarbetet samt vikten av att använda rätt proveniens

 • kunna hantera plantor på ett ändamålsenligt sätt

 • kunna hur plantor skyddas mot snytbaggeangrepp

 • kunna de arbetsmiljökrav som gäller vid plantering av behandlade plantor

 • känna till vilka planttyper som finns, hur de odlas och distribueras

 • kunna välja rätt planteringspunkt och -djup med hänsyn till ståndortsförhållanden, markberedningsmetod och trädslag

 • känna till olika markbehandlingsmetoders effekter på plantöverlevnad och tillväxt

 • kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med plantering

 • kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid plantering i anslutning till forn- och kulturminnen.

 • kunna planera och följa upp planteringsarbete med syfte att garantera arbetskvalitet för uppdragsgivaren

 • kunna göra en återväxtkontroll

 • känna till de faktorer som påverkar kostnaderna och produktiviteten vid plantering

 • kunna en effektiv och arbetsriktig teknik vid plantering med rör eller hacka

 • förstå betydelsen av skötsel och underhåll av planteringsutrustning.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare