Skogsbränsleuttag

Kurslängd 3 dagar, 1 dag inne och 2 dagar ute. Kursen avslutas med ett test.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Örebro
Kalix Naturbruksgymnasium
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Skogsstyrelsen

Målgrupp

Entreprenörer, och deras anställda, som arbetar med skotning, flisning och transport av primärt skogsbränsle.

Innehåll

Sorter och omvandlingstal
Ekonomiska och biologiska förutsättningar
Värmeverkens krav på skogsbränsle
Inmätning av primärt skogsbränsle
Intern hantering av bränsle på värmeverken
Panntyper och förbränningsteknik
Värmevärden, betalningsförmåga
Teknik för att tillvarata primärt skogsbränsle (GROT)
Potentiella biobränsle sortiment (stubbar och klena träd)
Lämpliga marker (ståndorter) för skogsbränsleuttag
Skogsvårdslagens föreskrifter angående skogsbränsleuttag
Intäktskalkyler
Skotning
Flisning
Natur- kulturhänsyn
Avlägg
Täckning

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna de sorter som används i biobränslebranschen och omvandlingstalen mellan dessa
- känna till vad som styr skogsbränslets betalningsförmåga
- känna till olika metoder för biobränsleuttag
- kunna avgöra om det är lämpligt att ta ut skogsbränsle på en avverkningstrakt eller del därav
- känna till de lagar och föreskrifter som berör skogsbränsleuttag
- kunna värmeverkens krav på skogsbränsleråvaran
- känna till alla arbetsmoment från skogen till värmeverk
- kunna hur skogsbränsleflis mäts och betalas
- kunna hur skogsbränsle ska lagras vid väg alternativt avlägg
- kunna de regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar
- kunna ta ut skogsbränsle utan att den biologiska mångfalden äventyras.
- kunna ta hänsyn till kulturmiljöer vid lastning och skotning.
- kunna planera transporter och bäcköverfarter så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem och mark minimeras.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare