Skogsgödsling

Kurslängd 2 dagar 1,5 dagar inne och 0,5 dag ute. Kursen avslutas med ett test.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Örebro

Målgrupp

Skogsägare, virkesköpare, inspektorer och personal som ansvarar för skogsgödsling.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen Natur- och kulturmiljövård.

Innehåll

Produktionskalkylering
Virkeskvalitet och gödsling
Näringslära
Skogsgödslingens miljöeffekter
Ekonomi
Spridningsteknik
Gödselmedel
Lagar och föreskrifter
Planering och ståndortsanpassning
Naturhänsyn
Askåterföring

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- känna till kvävets roll i skogsekosystemen
- kunna välja bestånd som lämpar sig för skogsgödsling
- kunna räkna på skogsgödslingens kostnader, intäkter och förräntning
- kunna hur gödsling påverkar virkesvärdet och virkeskvalitén
- kunna vilka gödselmedel som finns på marknaden och hur stor gödselgivan ska vara
- kunna planera skogsgödsling så att tillväxteffekten blir maximal samtidigt som de negativa miljöeffekterna blir minimala
- känna till negativa miljöeffekter av skogsgödsling och hur man kan minimera dessa
- kunna vilka metoder som finns för spridning av skogsgödsel.
- kunna planera en gödsling så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem och naturmiljöer minimeras
- känna till metoder och biologiska förutsättningar för återföring av aska till skogsmark
- känna till de lagar och föreskrifter som berör skogsgödsling och askåterföring

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare