Skogsvård

Kurslängd 5 dagar, 1,5 dagar inne och 3,5 dagar ute. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

När distansutbildningsmaterial finns framtaget kan kursen genomföras på 3 dagar inkl. testdag..

Kursanordnare

F:a Annika Gustavsson
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Jällagymnasiet
Kalix Naturbruksgymnasium
Kvinnerstaskolan
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Ljusdal
Naturbruksgymnasiet Osby
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
SCA Skog AB
Skedomskolan Sollefteå gymnasium
SkogsJonas
Svenljunga naturbruksgymnasium
Torsta AB
TorstenP.skog
Utbildning Skog Färna AB

Målgrupp

Kursen är i första hand avsedd för skogsvårdsentreprenörer och deras anställda.

Innehåll

Ståndorts- och produktionsfaktorer
Ståndortsklassificering och bonitering
Jordartskännedom
Trädslagens ståndortskrav
Trädartskännedom
Trädens närings- och vattenupptagning
Planering för plantering och röjning
Naturhänsyn och Kulturmiljövård
Planttyper, provenienser och förädling
Planthantering
Arbetsmiljökrav vid plantering med behandlade plantor
Rätt planteringspunkt
Planterings- och röjningsteknik
Röjningsformer beroende på produktionsinriktning
Underväxtröjning och hyggesrensning
Skötsel av planterings- och röjutrustning
Kvalitetsuppföljning plantering och röjning
Ekonomi

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna ståndortsklassificera och ståndortsbonitera vanlig skogsmark
- kunna bedöma en jordarts textur och förstå dess betydelse för uppfrysning, vattenhållning, jordvärme och näringsutbud
- känna till grunderna i trädens vattenhushållning och näringsupptagning
- kunna välja rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar
- kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid plantering och röjning i anslutning till forn- och kulturminnen.
- kunna göra en enkel naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper
- kunna planera och följa upp röjnings- och planteringsarbete med syfte att garantera arbetskvalitet för uppdragsgivaren
- kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med röjning och plantering
- känna igen olika lövträdsarter och buskar (även på bar kvist)
- känna till grunderna om förädling av plantor samt begreppet proveniens (härkomst)
- känna till vilka planttyper som finns
- kunna hantera plantor och frö på ett ändamålsenligt sätt
- kunna hur plantor skyddas mot snytbaggeangrepp och viltbetning
- kunna de arbetsmiljöregler som gäller vid plantering med behandlade plantor
- kunna välja rätt planteringspunkt och djup med hänsyn till ståndortsförhållanden, markberedningsmetod och trädslag
- kunna olika röjningsformer samt anpassa röjningsform efter beståndets förutsättningar samt uppdragsgivarens produktionsmål
- kunna en effektiv och arbetsriktig teknik vid motormanuell röjning samt vid plantering med rör och hacka
- känna till de faktorer som påverkar kostnaderna och produktiviteten vid plantering och röjning.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare