Skyddsdikning/dikesrensning

Kurslängd 2 dagar, 1 dag inne och 1 dag ute. Kursen avslutas med ett test.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Greensway AB
Hushållningssällskapet Örebro
Naturbruksgymnasiet Södra Viken
Region Naturbruk Halland
Skogsekologikonsulten
Skogsstyrelsen

Målgrupp

Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark.

Innehåll

Dikningens effekter på skogsproduktionen
Dikningen effekter på bindning resp. frigörelse av kol
Dikestyper, dikessystem och planering
Vad är markavvattning, skyddsdikning resp. dikesrensning?
Lagstiftning, tillståndsplikt och samrådsplikt
Miljöeffekter
Hänsyn till värdefulla vattenmiljöer
Olika typer av grävare och skopor för dikesrensning
Miljöanpassade vägtrummor
Slamdammar och andra typer av sedimentationsfällor
EUs vattendirektiv
Certifiering

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- känna till hur olika typer av dikningsingrepp påverkar markens produktionsförmåga
- känna till hur dikning påverkar kolbindning resp. kolfrigörelse i träd och mark
- kunna planera dikessystem och välja rätt dikestyp beroende på mark och topografi
- kunna skillnaderna mellan markavvattning, skyddsdikning och dikesrensning
- kunna den lagstiftning, tillståndsförfarande och samrådsplikt som gäller för markavvattning, skyddsdikning och dikesrensning
- känna till de negativa miljöeffekter som dikning kan leda till
- kunna göra en enkel naturvärdesbedömning med syfte att identifiera värdefulla vattenmiljöer
- kunna hur slamdammar och andra åtgärder ska utformas för att ge bäst miljöeffekt
- känna till olika typer av grävare och skopor för dikning och dikesrensning
- kunna hur vägtrummor ska läggas för att de inte ska utgöra vandringshinder
- känna till EUs vattendirektiv
- känna till de kriterier i certifieringen som berör dikning

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare

Intresseanmälan

Skicka gärna en intresseanmälan för kursen. Intresseanmälan är inte bindande och ger inte någon garanti för att kursen utförs. 

Skicka intresseanmälan