Datorstödd aptering

Kurslängd 1 dag. Kursen kan genomförs på ”hemmaplan” och innehåll och uppläggning anpassas då efter kundens önskemål.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
VMF Qbera

Målgrupp

Avverkningspersonal, avverkningsledare, personal som ansvarar för mätningsfrågor samt skogsägare som vill lära sig mer om virke och virkestillredning.

Förkunskaper

För att få mesta möjliga nytta av utbildningen bör du ha kunskaper som motsvarar kursen Virkestillredning

Innehåll

Behovsstyrd timmerproduktion.
Att välja skog efter kunders önskemål
Styrning av en timmerprislista
Administration av apteringsdator
Fördelningsaptering
Värdeaptering
Dataklaven
Apteringsuppföljning med datorstöd.
Överföring av filer från PC till maskindator (även trådlöst)
Produktionsredovisning
Drift- och reparationsuppföljning
Kalibrering av längd och diametergivare
Justering av styrparametrarna på aggregatet
Felsökning via dator

Hjälpmedel för kursen är dataklave, samt aktuella programvaror.
Det finns möjlighet att tillgodose företagsönskemål beträffande programvaror.

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- känna till hur man jämför olika sortiments lönsamhet
- med hjälp av diagram kunna beskriva vad en normaltimmerlista önskar aptera
- känna till beräkningslogiken vid optimalaptering och fördelningsaptering
- kunna hur en apteringsinstruktion skapas via persondator och där¬efter överföras till maskindator.
- känna till hur man administrerar en skördardator vad avser prislistor, färgmärkning och fördelningsaptering
- förstå betydelsen av väl kalibrerade längd- och diametergivare
- kunna samla in träduppgifter för datorstödd apteringsuppföljning
- kunna använda datorstöd vid apteringsanalys
- kunna kalibrera maskinens olika signalgivare

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare