Vidaretransport och virket

Kurslängd 3 dagar, 2 dagar inne 1 dag ute. Kursen avslutas med ett test.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola

Målgrupp

Skogsåkare och deras anställda som transporterar skogsråvaror.

Innehåll

Negativa miljöeffekter av skogstransporter
Metoder och teknik för att minska de negativa miljöeffekterna
Miljöledningssystem
Natur- och kulturmiljöhänsyn vid lastning och lossning av skogsråvara
Lagarbete, skotarförare – lastbilsförare - inmätningspersonal
Organisation, planering
Arbetsmiljölagen, internkontroll
Virkesvård och lagringsskador
Sortiment och sortimentsbestämmelser
Inmätningsrutiner
Mätorder, SDC
Avräkningsbesked, redovisningskvitton
Vägstandarder

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna ta praktisk hänsyn till värdefulla naturmiljöer, forn- och kulturlämningar vid lastning och lossning av skogsråvara
- känna till den teknik och de metoder som finns för att minska de negativa miljöeffekterna vid vidaretransporter av skogsråvara
- kunna uppföljningsrutiner för certifiering som berör vidaretransport av skogsråvara.
- kunna ta kvalitets- och miljöansvar för sitt arbete och kunna utveckla ett gott samarbete med uppdragsgivare, skogsägare, avverkningsgrupper och inmätningspersonal.
- ha kunskaper som leder till ett gott samarbete mellan lastbilsföraren, skotarföraren, skogsägaren och inmätningsstationen
- kunna organisera och planera arbetet så att det åtgår minsta möjliga mängd energi för att transportera virkesråvaran till industrin samtidigt som små virkesposter inte blir liggandes kvar under längre tider
- känna till olika virkessortiment, mätningsbestämmelser och mätningsdokument
- känna till vilka skador som kan uppkomma på virke vid lagring under olämplig årstid och de lagar som berör detta
- förstå rollen som mätombud
- känna till virkesägarens rutiner för hantering av mätkvitton
- känna till mät- och transportorderns roll
- känna till de regler som medför mätningsvägran
- känna till bestämmelser för projektering och byggande av skogsbilvägar enl. Skogsstyrelsens anvisningar.
- kunna de regler som gäller vid lastning av rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare