Skogsbilvägar

Kurslängd 3 dagar, 1,5 dag inne och 1,5 dag ute. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt test.

Kursanordnare

Bergqvist Skog och konstruktion
Gammelkroppa skogsskola
Johanssons Åkeri AB
Naturbruksgymnasiet Osby
Skogsstyrelsen

Målgrupp

Kursen är i första hand avsedd för skogsbilvägansvariga och entreprenörer som bygger och underhåller skogsbilvägar.

Innehåll

Vägstandard

Kostnader

Båtnadsberäkningar

Vägnätsplanering

Kultur- och naturmiljöhänsyn

Konstruktionsteknik

Linjedragning

Väggeologi

Materialkunskap

Överbyggnadsmaterial

Siktning

Lagar och Förordningar

Trafikplatser

Vägförvaltning

Vägunderhåll

Anmälan för samråd

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- känna till vilka lagar och regler som gäller vid ett skogsbilvägprojekt
- känna till bästa byggnadsteknik för att minimera påverkan på naturmiljön
- kunna beräkna dimensionering av vattenpassager och ge instruktion om läggning av en bro, trumma eller valvbåge på ett tekniskt och miljöriktigt sätt
- kunna identifiera och känna igen värdefulla skogsbiotoper
- kunna identifiera samverkansobjekt mellan olika markägare
- kunna upprätta en enkel andelsfördelning mellan vägägare
- kunna båtnadsberäkna och optimera vägens sträckning, geometri och bärighet med hänsyn tagen till aktuella förhållanden och krav
- kunna söka bästa vägläge med hänsyn till miljö, markens geologi och hydrologi
- kunna sätta ut kurvor, vändplaner, vändfickor, mötesplatser och väganslutningar enligt gällande konstruktionskrav
- kunna beräkna terrassens bredd beroende på överbyggnadens tjocklek och breddökning i kurvor
- kunna bestämma kornfördelningen i ett grovt slit- eller bärlager
- kunna värdera och föreslå bärighetshöjande åtgärder på en skogsbilväg
- kunna mäta släntlutningar på ett enkelt och säkert sätt
- kunna identifiera och känna igen olika forn- och kulturlämningar som kan förekomma i skogsmark
- kunna ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer, forn- och kulturlämningar och anpassa sträckning i samband med planering och projektering av vägen
- känna till vad husbehovstäkt innebär och vad som gäller vid täktverksamhet
- känna till vilka kvalitetssystem som är aktuella för vägentreprenörer

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare