Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Kronoberg

Skogsstyrelsen, Kronoberg

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Hans Haraldsson

Skogskonsulent

Hans har varit lärare på kursen Natur- och kulturmiljövård, och i motorsågs- och röjsågsutbildningarna, sedan 2012. Han är utbildad på skogsbruksskola och jobbade som skogsarbetare och förman under ett antal år. Sedan 2010 arbetar han på Skogsstyrelsen, i stor utsträckning med skötsel av naturreservat åt Länsstyrelsen. Men även med viltfrågor, rådgivning, stödhandläggning, ädellövsfrågor, mm.

Lars Nordberg

Skogskonsulent

Lars har varit lärare på kursen Natur- och kulturmiljövård sedan 2014. Han är utbildad skogsmästare och har jobbat som skogsarbetare ett antal år. Han har ett antal utbildningar om målbilder, miljöhänsyn, artkunskap mm. På Skogsstyrelsen har han arbetat med skogsbruksplanläggning, rådgivning, nyckelbiotopsinventeringar, sumpskogsinventeringar, handläggning av biotopskydd och naturvårdsavtal, handläggning av avverkningsanmälningar, rådgivning och som arbetsledare. Han är ansvarig för områdesskyddet på distriktet.

Eva Johansson

Skogskonsulent

Eva har arbetat som lärare på kursen Natur- och kulturmiljövård sedan 2006. Hon har även undervisat i kurser om Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket. Hon har utbildning i bl a miljövård, ekologi, geologi, arkeologi och juridik. På Skogsstyrelsen har hon jobbat med bl a reservatsförvaltning, miljömål och statliga stöd till skogsbruket. Innan dess med skogsförvaltning, naturvård och friluftsliv på kommuner, naturpedagogik på universitet mm.

Birgitta Warodell

Skogskonsulent

Birgitta är kulturgeograf och har en utbildning i ekologi/biologi, men även i målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket och artkunskap. Hon har under flera år arbetat med rådgivning och kurser för skogsbruket om natur- och kulturmiljöer. De senaste åren har fokus legat på tillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken. Innan dess har hon arbetat med rådgivning i odlingslandskapet och skötsel av naturreservat.

Ivar Johansson

Skogskonsulent

Ivar är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och har en bakgrund som skogsarbetare . På distriktet är han ansvarig för väg- och dikessamråd och askåterföring. Han arbetar med rådgivning, hyggesfritt skogsbruk, inventeringar och uppföljningar samt biotopskydd. Han undervisar i den skogliga grundkursen för lantmäteristudenter. Som alla skogskonsulenter har han gått kursen i Målbilder för god miljöhänsyn.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen