Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Avverkning

Målgrupp

De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning.

Förkunskapskrav

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande. Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken.

2 dagar (förnyelse 1 dag)

Webbutbildning ingår

Beskrivning

Utbildningen ska genomföra som en utbildning i fält. För grundkursen gäller samma innehåll som förnyelse men en extra dag för fördjupning av målbilder i fält. Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med. Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält: Målbilder kopplade till:
 • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
 • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
 • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
 • Hänsyn till vatten och överfarter
 • Körskador (Körning i skogsmark)
 • Naturvärdesträd
 • Död ved
 • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)
För grundkurs tillkommer en fältdag med fördjupning av obligatoriska områden och andra relevanta målbilder.

Anmäl dig

Kontakta respektive kursanordnare för information om kurstillfällen och anmälan!

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  Kunskapsmål

  Teori- och fältdel sammantaget

  Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren: