Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Avverkning

OM KURSEN

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Avverkning.

Kurslängd: Grundkursen består av en teoridel som beskrivs under förkunskapskrav ovan samt av 2 dagar i fält.

Efter genomgången kurs avgör kursledaren om deltagaren är godkänd. Individuell kunskapsuppföljning, muntligt och/eller skriftligt, genomförs med alla deltagare.

Efter godkänd webb- och fältdel erhåller varje deltagare en kod från utbildningsanordnaren som ger behörighet att fylla i en kursutvärdering digitalt. När kursutvärderingen är ifylld utfärdas digitalt kompetensbevis som kan laddas ner från Skötselskolan enligt instruktion från kursledaren.

MÅLGRUPP

De som planerar, leder och genomför arbeten inom avverkning.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inför fältdelen av SYN-kursen ska kursdeltagaren vara godkänd på:

Skötselskolans moduler (innevarande års version):

● Miljöhänsyn Grunder
● Miljöhänsyn i praktiken

Kursanordnare ansvarar för att deltagarna uppfyller förkunskapskraven innan fältdelen genomförs.

KURSINNEHÅLL

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under förkunskapskrav.

Fältdel

Med utgångspunkt i Målbilder för god miljöhänsyn ska exempel på hänsyn inom nedanstående områden visas eller beskrivas i fält:

 • Fuktiga miljöer (exempelvis bäckmiljöer, sumpskogar, lodytor)
 • Ljusa miljöer (exempelvis hällmarksskogar, blockmark, sandtallskogar)
 • Kantzoner (exempelvis brynmiljöer, våtmarksimpediment)
 • Hänsyn till vatten och överfarter
 • Körning i skogsmark med fokus på att undvika körskador
 • Naturvärdesträd
 • Död ved
 • Hänsyn till kultur- och fornlämningar, inklusive undvikande av
  körskador (fokus på de vanligaste typerna av lämningar i området)
 • Hänsyn till rekreation och friluftsliv
 • Förstärkningsåtgärder i nya PEFC-standarden
  (kompletteras när standarden beslutats)

Så många målbilder som möjligt/rimligt ska besökas i fält. Övriga målbilder omnämns och beskrivs, med tonvikt på de som är viktigast i de regioner där kursdeltagarna är verksamma.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

Kontakta respektive kursanordnare för information om
kurstillfällen och anmälan!

  Allmänt om SYN-kurser

  En SYN-kurs består av en teoridel och en fältdel där fältdelen är en eller två dagar. Teoridelen genomförs i form av moduler i Skötselskolan (webbkurser) som ska vara genomförda och godkända innan man deltar i fältdelen. För de som inte har egen tillgång till Skötselskolans utbildningsmoduler tillhandahålls dessa av SYN-kursanordnaren innan fältdelen genomförs.

  SYN-kurserna uppfyller de kompetenskrav som PEFC ställer när det gäller natur- och kulturhänsyn vid utförande av skogsbruksåtgärder. För att uppfylla PEFC-kraven behöver SYN-kompetensbeviset förnyas vart femte år. Därför finns det grundkurser och förnyelsekurser. För endagskurserna (Markberedning, Plantering för plantbasar och Röjning/förröjning) är grundkurs och förnyelsekurs samma utbildning och nyheter som tillkommit under de senaste fem åren ska belysas särskilt. I de fall grundkursen är två dagar (Avverkning, Dikesrensning/Skyddsdikning, Grundläggande naturvärdesbedömning och Skogsbruksplanläggning) finns särskilda förnyelsekurser som är en dag.

  Inför samtliga förnyelsekurser är förkunskapskraven till fältdelen att man har godkänd grundkurs eller förnyelsekurs och att man har genomfört innevarande års version av angivna webbmoduler i Skötselskolan.