Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Dikesrensning/Skyddsdikning

Målgrupp

Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark.

Förkunskapskrav

Krav på Skötselskolans webbutbildningar för Dikesrensning och Körning i skogsmark.

2 dagar

Webbutbildning ingår

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Kursutvärdering genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Dikesrensning/Skyddsdikning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar för Dikesrensning och Körning i skogsmark.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

 • Målbilder för dikesrensning och skyddsdikning
 • Dikningens effekter på skogsproduktionen.
 • Dikestyper, dikessystem exemplifieras
 • Planering av dikningsprojekt
 • Nytt Naturtillstånd eller inte
 • Skillnaden på markavvattning, skyddsdikning resp. dikesrensning
 • Miljöeffekter kopplat till vatten
  Hänsyn till värdefulla vattenmiljöer, se målbilder för dikning
 • Påverkan vid körning i skogsmark
 • Olika typer av grävare och skopor för dikesrensning önskvärt om det exemplifieras genom maskin i arbete
 • Slamdammar och andra typer av skyddsåtgärder tex sedimentationsfällor

Kunskapsmål (invänta nya målbilder)

TEORI- OCH FÄLTDEL SAMMANTAGET

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

Anmäl dig

Kontakta respektive kursanordnare för information om kurstillfällen och anmälan!

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN