Logga in

Sök

Skogsbruks-

planläggning

OM KURSEN

Godkänd kurs ger kompetensbevis i SYN Skogsbruksplanläggning.

Kurslängd: Grundkursen består av en teoridel som beskrivs under förkunskapskrav ovan samt av 2 dagar huvudsakligen i fält.

Efter genomgången kurs avgör kursledaren om deltagaren är godkänd. Individuell kunskapsuppföljning, muntlig och/eller skriftlig, genomförs med alla deltagare.

Efter godkänd webb- och fältdel erhåller varje deltagare en kod från utbildningsanordnaren som ger behörighet att fylla i en kursutvärdering digitalt. När kursutvärderingen är ifylld utfärdas digitalt kompetensbevis som kan laddas ner från Skötselskolan enligt instruktion från kursledaren.

MÅLGRUPP

All personal som ska arbeta med skogsbruksplanläggning.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Deltagarna ska ha kompetens motsvarande skoglig högskoleutbildning (skogsindelning, ståndortslära och skogsskötsel). Dessutom:

SYN-kursen Grundläggande naturvärdesbedömning

(högst fem år gammal)

Skötselskolans moduler (innevarande års version):

● Miljöhänsyn Grunder
● Miljöhänsyn i praktiken

Under kursen kommer skogsbruksplaneprogram att användas. Kursdeltagare ska ha kompetens i handhavande av skogsbruksplaneprogram och allmän IT-kunskap.

KURSINNEHÅLL

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under förkunskapskrav.

En del av teoridelen görs i fält:

 • Skogsägarens mål och inriktning för skogsbruket
 • Framtagning av skogsbruksplan från start till färdig plan. Följande moment ska gås igenom:
  • Varför certifieringsanpassad plan
  • Vad innehåller en certifieringsanpassad skogsbruksplan och skillnader i FSC/PEFC.
  • Bildtolkning /beståndsindelning– Presentation av kartlager exempelvis skogliga grunddata, markfuktighetskaror och satellitfoton etc
  • Insamling av relevanta datakällor från andra kartor och register (Förplanera via publika Natur o Kulturskikt, ex Artportalen, skogens pärlor etc samt Kommunens o Länsstyrelsens regionala eller lokala prioriteringar för avsättning till naturvård)
  • Planering av fältarbete
  • Ägoslag
  • Huggningsklasser
  • Skogliga målklasser samt prioriteringsordning och motivering
  • Gröna kommentarer punkt 11 i chatten
  • Åtgärdsförslag NS och Produktionsskogar
  • Identifiering av områden värdefulla för sociala värden (rekreation och friluftsliv)
  • Genomgång av certifieringsanpassad plan i digitalt skogsbruksplaneprogram. Se certifieringskrav länk till krav i PEFC och FSC.

Fältdel

Målet med utbildningen är att inom ramen för kursdagarna lära sig momenten och metoderna för att ta fram en skogsbruksplan inom ett område som kursledaren valt ut. Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält 

 • Fältbesök och genomgång av alla de moment som krävs för att ta fram en certifieringsanpassad skogbruksplan.
 • Praktiska övningar

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

Kontakta respektive kursanordnare för information om
kurstillfällen och anmälan!

  Allmänt om SYN-kurser

  En SYN-kurs består av en teoridel och en fältdel där fältdelen är en eller två dagar. Teoridelen genomförs i form av moduler i Skötselskolan (webbkurser) som ska vara genomförda och godkända innan man deltar i fältdelen. För de som inte har egen tillgång till Skötselskolans utbildningsmoduler tillhandahålls dessa av SYN-kursanordnaren innan fältdelen genomförs.

  SYN-kurserna uppfyller de kompetenskrav som PEFC ställer när det gäller natur- och kulturhänsyn vid utförande av skogsbruksåtgärder. För att uppfylla PEFC-kraven behöver SYN-kompetensbeviset förnyas vart femte år. Därför finns det grundkurser och förnyelsekurser. För endagskurserna (Markberedning, Plantering för plantbasar och Röjning/förröjning) är grundkurs och förnyelsekurs samma utbildning och nyheter som tillkommit under de senaste fem åren ska belysas särskilt. I de fall grundkursen är två dagar (Avverkning, Dikesrensning/Skyddsdikning, Grundläggande naturvärdesbedömning och Skogsbruksplanläggning) finns särskilda förnyelsekurser som är en dag.

  Inför samtliga förnyelsekurser är förkunskapskraven till fältdelen att man har godkänd grundkurs eller förnyelsekurs och att man har genomfört innevarande års version av angivna webbmoduler i Skötselskolan.