Logga in

Sök

Skogsbruks-

planläggning

Målgrupp

Entreprenörer, tjänstemän m.fl. som skall arbeta med skogsbruks-planläggning.

Förkunskapskrav

Kompetens motsvarande skoglig högskoleutbildning (skogsindelning, ståndortslära och skogsskötsel). SYN kurs Natur och kultur utbildning (inkl Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken), Grundläggande Naturvärdesbedömning.

2 dagar (förnyelse 1 dag)

Digitala verktyg

Under kursen kommer skogsbruksplaneprogram att användas. Kursdeltagare ska att ha god kompetens i handhavande och allmän IT kunskap.

Beskrivning

Den röda tråden i utbildningen är att inom ramen för kursdagarna ta fram en egen skogsbruksplan utifrån ett område som kursledaren valt ut. I samband med framtagningen går kursledare igenom viktiga moment i teorin och i fält.

Godkänt test ger kompetensbevis i för utbildning i Skogsbruksplanläggning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Förnyelseutbildning

Inriktas på nyheter kopplat till den teoretisk delen, generella nyheter i lagar, standarder, teknik etc. Framtagning av skogsbruksplan utgår. Kursdagen ska ha focus på kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning.

Teoretisk del

 • Skogsägarens mål och inriktning för skogsbruket
 • Framtagning av skogsbruksplan från start till färdig plan. Följande moment ska gås igenom:
  • Varför certifieringsanpassad plan
  • Vad innehåller en certifieringsanpassad skogsbruksplan och skillnader i FSC/PEFC.
  • Bildtolkning – Presentation av kartlager exempelvis skogliga grunddata, markfuktighetskaror och satellitfoton etc
  • Insamling av relevanta datakällor från andra kartor och register (Förplanera via publika Natur o Kulturskikt, Artportalen samt Kommunens o Länsstyrelsens regionala eller lokala prioriteringar för avsättning till naturvård)
  • Effektivt fältarbete
  • Ägoslag
  • Huggningsklasser
  • Skogliga målklasser samt prioriteringsordning och motivering
  • Åtgärdsförslag
  • Beståndsavfattning
  • Färdigställande av certifieringsanpassad plan i digitalt skogsbruksplaneprogram. Se certifieringskrav länk till krav i PEFC och FSC.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

 • Fältbesök och genomgång av de moment som krävs för att ta fram en certifieringsanpassad skogbruksplan.
 • Varje elev upprättar egen skogsbruksplan utifrån område som kursledare utser. (Lämpligen samma område för alla elever för att sedan kunna jämföra och diskutera olika lösningar)
 • Utbildningsanordnaren bedömer individuellt om planerna är godkända.

Kunskapsmål

TEORI- OCH FÄLTDEL SAMMANTAGET

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna upprätta en skogsbruksplan som uppfyller de krav som ställs på en Certifieringsanpassad skogsbruksplan, omfattande variabler som:

Anmäl dig

Kontakta respektive kursanordnare för information om kurstillfällen och anmälan!

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN