Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Plantering för plantbasar

Målgrupp

Kursen är avsedd för arbetsledare i plantering.

Förkunskapskrav

Praktisk erfarenhet av planteringsarbete. Skötselskolans webbutbildningar Plantering för plantbasar, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och att vara anställd.

1 dag

Webbutbildning ingår

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Kursutvärdering genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn –Plantering för plantbasar, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Plantering för plantbasar, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

 • Markfuktighetsklasser
 • Jordarter, identifiering av finjordsrik mark
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt. Kunskap om olika metoder.
 • Planttyper
 • Planthantering
 • Rätt planteringspunkt
 • Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
 • Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
 • Natur- och kulturmiljövård (Målbilder kopplade till plantering)
 • Planering och kvalitetsuppföljning (Vid företagsegna utbildningar)

Kunskapsmål

TEORI- OCH FÄLTDEL SAMMANTAGET

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

Anmäl dig

Kontakta respektive kursanordnare för information om kurstillfällen och anmälan!

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN