Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Plantering för plantbasar

OM KURSEN

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Plantering för plantbasar, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Kurslängd: Kursen består av en teoridel som beskrivs under förkunskapskrav, samt 1 dag i fält

Efter genomgången kurs avgör kursledaren om deltagaren är godkänd. Individuell kunskapsuppföljning, muntlig och/eller skriftlig, genomförs med alla deltagare.

Efter godkänd webb- och fältdel erhåller varje deltagare en kod från utbildningsanordnaren som ger behörighet att fylla i en kursutvärdering digitalt. När kursutvärderingen är ifylld utfärdas digitalt kompetensbevis som kan laddas ner från Skötselskolan enligt instruktion från kursledaren. 

MÅLGRUPP

Kursen är avsedd för arbetsledare i plantering.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inför fältdelen av SYN-kursen ska kursdeltagaren vara godkänd på:

Skötselskolans moduler (innevarande års version):

● Plantering
● Plantering, Komplettering för plantbasar
● Miljöhänsyn Grunder Skogsvård
● Att vara anställd

Kursanordnare ansvarar för att deltagarna uppfyller förkunskapskraven innan fältdelen genomförs.

KURSINNEHÅLL

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under ”Förkunskapskrav”.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

 • Val av planteringspunkt och dess betydelse för plantans överlevnad och tillväxt
 • Planteringsutförandet och dess betydelse för plantans överlevnad och tillväxt
 • Markfuktighetsklasser
 • Jordarter, identifiering av finjordsrik mark
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt. Kunskap om olika metoder.
 • Planttyper
 • Plantvård
  • Förvaring av frysta och ofrysta plantor
  • Hur länge kan plantor förvaras?
  • När behövs beskuggning och bevattning?
  • Plantlogistik
  • Tomemballage
 • Snytbaggeskydd
 • Natur- och kulturmiljövård inklusive sociala värden i målbilder för plantering
 • Planering och kvalitetsuppföljning (Vid företagsegna utbildningar)

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

Kontakta respektive kursanordnare för information om
kurstillfällen och anmälan!

  Allmänt om SYN-kurser

  En SYN-kurs består av en teoridel och en fältdel där fältdelen är en eller två dagar. Teoridelen genomförs i form av moduler i Skötselskolan (webbkurser) som ska vara genomförda och godkända innan man deltar i fältdelen. För de som inte har egen tillgång till Skötselskolans utbildningsmoduler tillhandahålls dessa av SYN-kursanordnaren innan fältdelen genomförs.

  SYN-kurserna uppfyller de kompetenskrav som PEFC ställer när det gäller natur- och kulturhänsyn vid utförande av skogsbruksåtgärder. För att uppfylla PEFC-kraven behöver SYN-kompetensbeviset förnyas vart femte år. Därför finns det grundkurser och förnyelsekurser. För endagskurserna (Markberedning, Plantering för plantbasar och Röjning/förröjning) är grundkurs och förnyelsekurs samma utbildning och nyheter som tillkommit under de senaste fem åren ska belysas särskilt. I de fall grundkursen är två dagar (Avverkning, Dikesrensning/Skyddsdikning, Grundläggande naturvärdesbedömning och Skogsbruksplanläggning) finns särskilda förnyelsekurser som är en dag.

  Inför samtliga förnyelsekurser är förkunskapskraven till fältdelen att man har godkänd grundkurs eller förnyelsekurs och att man har genomfört innevarande års version av angivna webbmoduler i Skötselskolan.