Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Röjning/Förröjning

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal som utför eller leder röjning och förröjning.

Förkunskapskrav

Praktisk erfarenhet av röjningsarbete. Skötselskolans webbutbildningar för Röjning, Förröjning, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

1 dag

Webbutbildning ingår

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Kursutvärdering genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Röjning, Förröjning, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

  • Trädarter inom området
  • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
  • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete. Obligatoriskt
  • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
  • Detta ska inkluderas:
    • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning (Se rubriker i skötselskolan/röjning) samt röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv
    • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning (Se rubriker i skötselskolan/förröjning)

Kunskapsmål

TEORI- OCH FÄLTDEL SAMMANTAGET

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

Anmäl dig

Kontakta respektive kursanordnare för information om kurstillfällen och anmälan!

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN