Logga in

Sök

Grundläggande

naturvärdesbedömning

Målgrupp

All personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering, föryngringsavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc).

Förkunskapskrav

Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn.

2 dagar

Beskrivning

För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd. I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.

Innehåll

Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdesbedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som:

  • topografi och markförhållanden
  • hydrologi
  • beståndsklimat
  • trädskiktets sammansättning och karaktär
  • träd med speciella egenskaper
    olika former av död ved
  • växttäcke/bördighet
  • naturlig störningsdynamik
  • historiskt nyttjande

Kunskapsmål

TEORI- OCH FÄLTDEL SAMMANTAGET

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

Anmäl dig

Kontakta respektive kursanordnare för information om kurstillfällen och anmälan!

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN