Logga in

Sök

Grundläggande

naturvärdesbedömning

OM KURSEN

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Grundläggande naturvärdesbedömning.

Kurslängd: Grundkursen består av en teoridel som beskrivs under förkunskapskrav ovan samt av 2 dagar i fält.

Efter genomgången kurs avgör kursledaren om deltagaren är godkänd. Individuell kunskapsuppföljning, muntlig och/eller skriftlig, genomförs med alla deltagare. 

Efter godkänd webb- och fältdel erhåller varje deltagare en kod från utbildningsanordnaren som ger behörighet att fylla i en kursutvärdering digitalt. När kursutvärderingen är ifylld utfärdas digitalt kompetensbevis som kan laddas ner från Skötselskolan enligt instruktion från kursanordnaren. 

MÅLGRUPP

Personal som ansvarar för planering inför åtgärd och/eller målklassning av ett område.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inför fältdelen av SYN-kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning samt vara godkänd på:

Skötselskolans moduler (innevarande års version):

● Miljöhänsyn Grunder
● Miljöhänsyn i praktiken

Kursanordnare ansvarar för att deltagarna uppfyller förkunskapskraven innan fältdelen genomförs.

KURSINNEHÅLL

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under förkunskapskrav.

Fältdel

För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd.

Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda en utvärderad och beskriven metod för naturvärdesbedömning. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald, avgränsa dessa områden och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som: 

 • topografi och markförhållanden
 • hydrologi
 • beståndsklimat
 • trädskiktets sammansättning och karaktär
 • träd med speciella egenskaper
 • olika former av död ved
 • växttäcke/bördighet
 • naturlig störningsdynamik
 • historiskt nyttjande
 • Relevanta naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter samt fridlysta arter) i den geografi man verkar

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

Kontakta respektive kursanordnare för information om
kurstillfällen och anmälan!

  Allmänt om SYN-kurser

  En SYN-kurs består av en teoridel och en fältdel där fältdelen är en eller två dagar. Teoridelen genomförs i form av moduler i Skötselskolan (webbkurser) som ska vara genomförda och godkända innan man deltar i fältdelen. För de som inte har egen tillgång till Skötselskolans utbildningsmoduler tillhandahålls dessa av SYN-kursanordnaren innan fältdelen genomförs.

  SYN-kurserna uppfyller de kompetenskrav som PEFC ställer när det gäller natur- och kulturhänsyn vid utförande av skogsbruksåtgärder. För att uppfylla PEFC-kraven behöver SYN-kompetensbeviset förnyas vart femte år. Därför finns det grundkurser och förnyelsekurser. För endagskurserna (Markberedning, Plantering för plantbasar och Röjning/förröjning) är grundkurs och förnyelsekurs samma utbildning och nyheter som tillkommit under de senaste fem åren ska belysas särskilt. I de fall grundkursen är två dagar (Avverkning, Dikesrensning/Skyddsdikning, Grundläggande naturvärdesbedömning och Skogsbruksplanläggning) finns särskilda förnyelsekurser som är en dag.

  Inför samtliga förnyelsekurser är förkunskapskraven till fältdelen att man har godkänd grundkurs eller förnyelsekurs och att man har genomfört innevarande års version av angivna webbmoduler i Skötselskolan.