Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Markberedning

OM KURSEN

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Markberedning.

Kurslängd: Kursen består av en teoridel som beskrivs under förkunskapskrav, samt 1 dag i fält

Efter genomgången kurs avgör kursledaren om deltagaren är godkänd. Individuell kunskapsuppföljning, muntlig och/eller skriftlig, genomförs med alla deltagare.

Efter godkänd webb- och fältdel erhåller varje deltagare en kod från utbildningsanordnaren som ger behörighet att fylla i en kursutvärdering digitalt. När kursutvärderingen är ifylld utfärdas digitalt kompetensbevis som kan laddas ner från Skötselskolan enligt instruktion från kursledaren.

MÅLGRUPP

Kursen är avsedd för markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inför fältdelen av SYN-kursen ska kursdeltagaren vara godkänd på:

Skötselskolans moduler (innevarande års version):

● Markberedning
● Markberedning rennäring (För verksamma inom rennäringsområde)
● Brand
● Brandvakt
● Miljöhänsyn Grunder Skogsvård
● Körning i skogsmark

Kursanordnare ansvarar för att deltagarna uppfyller förkunskapskraven innan fältdelen genomförs.

KURSINNEHÅLL

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under förkunskapskrav.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält med utgångspunkt i målbilder som berör markberedning:

 • Hur man bedömer var i terrängen som marken är våt, fuktig, fast.
 • Praktisk kunskap om markberedningens påverkan på lavar, såväl generellt som kopplat specifikt till hänsyn till rennäring.
 • Körning i anslutning till sumpiga områden
 • Körning i sluttningar
 • Körning i anslutning till kantzoner
 • Körning i anslutning till vattendrag
 • Hänsyn i anslutning till träd, ”kör inte under kronorna” (Skötselskolan.)
 • Körning i anslutning till lågor
 • Körning i anslutning till naturvärdesträd
 • Kulturstubbar
 • Där det är viktigt att visa kulturhänsyn
 • Körning i anslutning till fornlämningar?
 • Vanligaste typerna av lämningar i området
 • Körning i anslutning till stigar och vägar
 • Körning i anslutning till platser och områden för friluftsliv och rekreation
 • Körning med hänsyn till rennäringen
 • Brandriskbedömning och åtgärder vid brand
 • Uppföljning (egenkontroll) av utförd markberedning (optimal markberedningspunkt, markpåverkan, lav-andel inom renskötselområdet)

Under fältdelen ska det vara tydligt vilka ändringar i målbilder, certifieringsstandarder, lagstiftning och regelverk och andra relevanta vägledningar som tillkommit under de senaste fem åren. Resultat från hänsynsuppföljningar ska tas upp.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

Kontakta respektive kursanordnare för information om
kurstillfällen och anmälan!

  Allmänt om SYN-kurser

  En SYN-kurs består av en teoridel och en fältdel där fältdelen är en eller två dagar. Teoridelen genomförs i form av moduler i Skötselskolan (webbkurser) som ska vara genomförda och godkända innan man deltar i fältdelen. För de som inte har egen tillgång till Skötselskolans utbildningsmoduler tillhandahålls dessa av SYN-kursanordnaren innan fältdelen genomförs.

  SYN-kurserna uppfyller de kompetenskrav som PEFC ställer när det gäller natur- och kulturhänsyn vid utförande av skogsbruksåtgärder. För att uppfylla PEFC-kraven behöver SYN-kompetensbeviset förnyas vart femte år. Därför finns det grundkurser och förnyelsekurser. För endagskurserna (Markberedning, Plantering för plantbasar och Röjning/förröjning) är grundkurs och förnyelsekurs samma utbildning och nyheter som tillkommit under de senaste fem åren ska belysas särskilt. I de fall grundkursen är två dagar (Avverkning, Dikesrensning/Skyddsdikning, Grundläggande naturvärdesbedömning och Skogsbruksplanläggning) finns särskilda förnyelsekurser som är en dag.

  Inför samtliga förnyelsekurser är förkunskapskraven till fältdelen att man har godkänd grundkurs eller förnyelsekurs och att man har genomfört innevarande års version av angivna webbmoduler i Skötselskolan.