Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Skåne

Skogsstyrelsen, Skåne

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Elisabeth Arvidsson

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Fil. mag. Biologi 2006 (Kristianstad). Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Grundkurs, nyckelbiotopsinventering, metodik -2010 SKS grundutbildning i signalartskännedom –2010 Årliga kalibreringsövningar inom nyckelbiotoper/artkännedom/områdesskydd. Målbildsutbildning 2013. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2016. Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC). Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Skåne 2006 - Handläggning avverkningsanmälningar och stödansökningar. Rådgivning skogsägare, skogsbruket. Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2016.

Ola Arvidsson

Skogskonsulent

Utbildning(examen): Skogsmästarexamen 1989, (SLU) Kulturgeografi (huvudämne), ekonomi, miljövetenskap m.m. 1996 (Lund). Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Nyckelbiotopsinventering 2002, Hänsynsinventering 2002, Årliga kalibreringsövningar inom nyckelbiotoper och inventering. Målbildsutbildning 2013. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2015. Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC). Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Skåne 2000– Rådgivning skogsägare, skogsbruket. Rådgivning LBP. Handläggning och tillsyn av avverkningsanmälningar. Inventering av miljöhänsyn i skogsbruket (Polytax och HU). Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2010. Kursledare inom andra miljöhänsynsutbildningar.

Mattias Persson

Skogskonsulent

Skogsstyrelsen 2005-ff Grön skogsbruksplanläggning (innehar interna utbildningar, återkommande kalibreringar samt har planlagt >10000 ha genom åren, främst åt privata markägare men också kommuner, t ex Bokskogen/Torup åt Malmö Stad) Polytax (återväxt- och hänsynsinventeringar) Uppföljning av frivilliga avsättningar – inventering av hänsynsområden på certifierade fastigheter Nyckelbiotopskompetens (årlig kalibrering erhålls) Rådgivning, specialkompetens inom Askåterföring, Bioenergi, Mark- och vatten samt Kulturmiljövård Allmän skoglig rådgivning, skogsproduktion, miljö och lövskogsskötsel (ädellöv) Skadebesiktningar, skogsskador (arbeten år försäkringsbolag m fl.) Projektarbeten, Kulturmiljöhänsyn inom skogsbruket m fl. (bl. a framtagande av målbilder för god miljöhänsyn 2011-2013 och 2015-ff). Kurser och utbildningar (riktade till markägare, skogsvårdsorganisationer m fl.), bl. a målbildsutbildning på uppdrag Gruppsamordnare Rådgivningsansvarig på Skånes distrikt 2015-ff (genomgått tillhörande interna utbildningar)

Kontakt

Aktuella kurstillfällen