Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Värmland

Skogsstyrelsen, Värmland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Bo-Erland Johansson

Skogskonsulent

Utbildning(examen): Skogsekologi och naturvärdesinventering 1995-96, Miljövetenskap 1, 5p 1995, Skoglig mark och vattenvårdslära A 20p 1996-98, Miljövetenskap 2, 5p 1997, Miljövetenskap 2, 10p 2000, Skogsbruk med hänsyn till mark och vatten B 10p 2003, Regional hållbar utveckling 7p 2004, Vattendirektivet 5p 2004, Miljövetenskap B 20p 2004-05, Skogsbränslekunskap 5p 2011 Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Målbildsutbildning 2013, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2015, Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC) Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Värmland 1996 –, Vattenspecialist, Uppdrag biotopvårdsplaner rinnande vatten, Åtgärdsplanering hydrologisk återställning, Rådgivning vattenfrågor skogsägare, skogsbruket, Rådgivning LBP Skogsbruk och vatten, Handläggning av avverkningsanmälningar, Organisera leda Skog & Vatten inventering, Miljöövervakning flodpärlmussla i Värmland, Länsstyrelsen 1996-2011, Manuell biotopvård: Järperudsälven, Sörbohedsälven, Gullsjöälven, Rattån, Bratta älv, Gårdsjöälven, Lillälven, Kursledare SYN-kursen Skyddsdikning/dikesrensning sedan år 2013.

Jan Bengtsson

Naturvårdsspecialist

Stor kunskap inom biologisk mångfald, Hyggesfritt skogsbruk, Naturvård, Naturvårdande skötsel, Nyckelbiotopsinventering m.m. Internutbildare på Skogsstyrelsen som arbetar med kunskapsstöd till distriktspersonal och andra.

Linda Jakobsson

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Skogstekniker 1997, Skogsmästare 1998, Naturvårdsbiologi 15 p, Miljövetenskap 15 p, Juridisk översiktskurs 15 p, PEFC/FSC certifieringskurs skogsbruk. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Målbildsutbildning 2013, SYN webbutbildning Miljöhänsyn 2014. Kulturmiljövårdsutbildning 1 o 2. Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Värmland 2001- Lagtillsyn, Handläggning avverkningsanmälningar, rådgivning, skogsbruksplanläggning, kompetenssamordnare nationellt LBP, Ställföreträdande distriktschef, Delprojektledare LBP projekt, Projektledare Skogsriket Värmland. Kursledare SYN kursen Skyddsdikning/dikesrensning sedan 2014.

Magnus Nordström

Skogskonsulent

Utbildning: Skogsbruksskolan Södra Viken 1985-1987, Skogstekniker Skinnskatteberg 1991-1993, 10 p skoglig naturvårdsbiologi år 2000, Karlstad Arbetslivserfarenhet: Arbetat på Skogsvårdsstyrelsen/Skogsstyrelsen Kil/Forshaga/Karlstad 1996-. Handläggare av områdesskydd sedan 2006. Handlagt frivilliga biotopskydd på Karlstad, Forshaga och Kils kommuner. Planläggare Grön Plan sedan år 2000. Rekreationsanpassade Gröna Planer åt Forshaga kommun 2004, Kils kommun 2007 samt del av Kristinehamns kommun 2009. Identifiering av skogar med höga sociala värden i kommunerna Säffle, Grums, Kil, Forshaga, Karlstad, Hammarö, Kristinehamn och Storfors. Har delvis arbetat med hyggesfritt skogsbruk de senaste åren.Instruktör för röjsågsutbildningar

Ulf Eriksson

Arkeolog

Utbildning: År 1982 till år 1983 Militärtjänstgöring, Karlstad Från år 1993 till år 1996 Arkeologi 0 – 60 p, Högskola, Karlstad År 1997 Magisterutbildning Arkeologi 61 – 80 p, Universitet, Stockholm Arbetslivserfarenhet: Från år 1999 – Arkeolog, Skogsstyrelsen, Kristinehamn, Örebro, Karlstad År 2011, 2012, 2014 & 2015 Fornvård, Länsstyrelsen i Värmlands län, Arbetsledning för skötsel av länets fornvårdsprogram. År 2015 Kulturmiljöutbildning, Billerud, Utbildning i kulturmiljöhänsyn för fältpersonal. År 2016 - 2022 Inventering samt avgränsning av forn- och kulturlämningar, avseende trädsäkring längs järnväg t ex Kristinehamn - Karlstad - Kil, Kil- Ottebol mm Trafikverket. År 2017-18 Forn- och kulturmiljövårdsutbildning Holmen Skog År 2017 Kulturmiljöutbildning, Billerud, Utbildning i kulturmiljöhänsyn för fältpersonal. År 2018 Kulturmiljöutbildning, Gröna jobb, År 2018 Kulturmiljöutbildning, Svenska Kyrkan, Utbildning i kulturmiljöhänsyn för fältpersonal. År 2019 Utbildning i nya forminnesregistreringsprogram, RAÄ

Kontakt

Aktuella kurstillfällen