Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Värmland

Skogsstyrelsen, Värmland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Egil Aas

Skogskonsulent

Utbildning(examen): Filosofi och Historia 1987(Norge), Kulturantropologi och Arkeologi 1991(Uppsala) Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Målbildsutbildning 2013, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2015, Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC) Arbetslivserfarenhet: Arkeolog/Skogskonsulent Skogsstyrelsen Värmland 1996 –, Rådgivning skogsägare, skogsbruket, Rådgivning LBP, Handläggning av avverkningsanmälningar, Skog & Historia granskning & registreringsbehörighet, Ansvarig för planering och utförande av fornvård, Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2006, Kursledare inom andra kulturmiljövårdsutbildningar.

Per Knarvik

Skogskonsulent

Utbildning(examen): Skogstekniker 1982 Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Grundkurs, nyckelbiotopsinventering, metodik -03, SKS grundutbildning i signalartskännedom – 03, Skoglig grundkurs biotopskydd/naturvårdsavtal – 03, Skoglig naturvårdsbiologi/landskapsekologi -03/04, Årliga kalibreringsövningar inom nyckelbiotoper/artkännedom/områdesskydd, Grundkurs Grön planläggning/målklassning Skogsstyrelsen- 03, Kurs SLU, Bränning i Skogsmark/naturvårdsbränning 2011, Kulturmiljövård i skogen 1(2013) & 2(2014), Målbildsutbildning 2013, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2014, Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC) Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Värmland 2003 -, Handläggning av biotopskydd & naturvårdsavtal, Handläggning avverkningsanmälningar, Gröna Skogsbruksplaner, Projektet Vitryggig hackspett i Värmland, Naturvårdsbränning, Rådgivning skogsägare, skogsbruket, Bränningsledare Naturvårdsbränningar, Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2011.

Bo-Erland Johansson

Skogskonsulent

Utbildning(examen): Skogsekologi och naturvärdesinventering 1995-96, Miljövetenskap 1, 5p 1995, Skoglig mark och vattenvårdslära A 20p 1996-98, Miljövetenskap 2, 5p 1997, Miljövetenskap 2, 10p 2000, Skogsbruk med hänsyn till mark och vatten B 10p 2003, Regional hållbar utveckling 7p 2004, Vattendirektivet 5p 2004, Miljövetenskap B 20p 2004-05, Skogsbränslekunskap 5p 2011 Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Målbildsutbildning 2013, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2015, Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC) Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Värmland 1996 –, Vattenspecialist, Uppdrag biotopvårdsplaner rinnande vatten, Åtgärdsplanering hydrologisk återställning, Rådgivning vattenfrågor skogsägare, skogsbruket, Rådgivning LBP Skogsbruk och vatten, Handläggning av avverkningsanmälningar, Organisera leda Skog & Vatten inventering, Miljöövervakning flodpärlmussla i Värmland, Länsstyrelsen 1996-2011, Manuell biotopvård: Järperudsälven, Sörbohedsälven, Gullsjöälven, Rattån, Bratta älv, Gårdsjöälven, Lillälven, Kursledare SYN-kursen Skyddsdikning/dikesrensning sedan år 2013.

Jan Bengtsson

Naturvårdsspecialist

Stor kunskap inom biologisk mångfald, Hyggesfritt skogsbruk, Naturvård, Naturvårdande skötsel, Nyckelbiotopsinventering m.m. Internutbildare på Skogsstyrelsen som arbetar med kunskapsstöd till distriktspersonal och andra.

Linda Jakobsson

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Skogstekniker 1997, Skogsmästare 1998, Naturvårdsbiologi 15 p, Miljövetenskap 15 p, Juridisk översiktskurs 15 p, PEFC/FSC certifieringskurs skogsbruk. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Målbildsutbildning 2013, SYN webbutbildning Miljöhänsyn 2014. Kulturmiljövårdsutbildning 1 o 2. Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Värmland 2001- Lagtillsyn, Handläggning avverkningsanmälningar, rådgivning, skogsbruksplanläggning, kompetenssamordnare nationellt LBP, Ställföreträdande distriktschef, Delprojektledare LBP projekt, Projektledare Skogsriket Värmland. Kursledare SYN kursen Skyddsdikning/dikesrensning sedan 2014.

Magnus Nordström

Skogskonsulent

Utbildning: Skogsbruksskolan Södra Viken 1985-1987, Skogstekniker Skinnskatteberg 1991-1993, 10 p skoglig naturvårdsbiologi år 2000, Karlstad Arbetslivserfarenhet: Arbetat på Skogsvårdsstyrelsen/Skogsstyrelsen Kil/Forshaga/Karlstad 1996-. Handläggare av områdesskydd sedan 2006. Handlagt frivilliga biotopskydd på Karlstad, Forshaga och Kils kommuner. Planläggare Grön Plan sedan år 2000. Rekreationsanpassade Gröna Planer åt Forshaga kommun 2004, Kils kommun 2007 samt del av Kristinehamns kommun 2009. Identifiering av skogar med höga sociala värden i kommunerna Säffle, Grums, Kil, Forshaga, Karlstad, Hammarö, Kristinehamn och Storfors. Har delvis arbetat med hyggesfritt skogsbruk de senaste åren.Instruktör för röjsågsutbildningar

Kontakt

Aktuella kurstillfällen