Logga in

Sök

Sydved AB

Sydved AB

Beskrivning

Fakta om Sydved
Sydved köper virke av dig som äger skog i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig service och rådgivning.

Vi är omkring 115 anställda och har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare. Den årliga omsättningen är cirka 3 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Jönköping.

Din Sydvedare
Fältverksamheten är organiserad i fem områden. Varje område är indelat i mindre områden med en ansvarig virkesköpare – din Sydvedare. Det gör att kontakterna med Sydved blir enkla och snabba.

De flesta sortiment
Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö och anskaffar varje år cirka 5 miljoner kubikmeter virke. Huvuddelen säljs till ägarnas industrier och lokala sågverk. Vi köper de flesta virkessortiment som finns på marknaden.

Genom ett nära samarbete med Stora Enso Bioenergi hanteras biobränslesortimentet. Sydveds dotterbolag Skogsutveckling Syd arbetar med förvaltningsåtaganden.

Gallringsexperten
Med rutin och resurser kan vi samordna gallringsinsatserna, hålla nere kostnaderna och ge dig ett högre netto. Gallringsakademin är vår omfattande satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Ett hållbart skogsbruk
Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion. Skogens biologiska mångfald liksom dess estetiska, sociala och kulturhistoriska värden ska värnas genom ett hänsynsfullt skogsbruk och aktiv skogsvård.

Sydved är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det betyder bland annat att du kan certifiera din fastighet enligt FSC® (FSC-C015573) och PEFC genom Sydved.

Allt bygger på förtroende
Vi vill göra det enkelt för dig som är skogsägare. och se till att du får ut det mesta möjliga av din skog – på dina villkor. Och är du inte nöjd kan du när som helst välja en annan samarbetspartner. För att få ditt fortsatta förtroende måste vi hela tiden göra vårt yttersta.

Vi vill skapa ett nära samarbete mellan skogsägare, Sydvedare (det vill säga våra virkesköpare), maskinförare och åkare, som bygger på just förtroende.

Supplier Code of Conduct
Supplier Code of Conduct anger de minimikrav som Sydved, som delägt bolag till Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö, ställer på sina leverantörer vid leveranser till Sydved.

Så här anmäler du dig

Genom att svara på inbjudan i Outlook.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Niklas Fogdestam

Skogsbruksutvecklare och certifieringsansvarig

Jag har en Skogsvetarexamen (MSc in forestry) från Skogshögskolan i Umeå där jag tog ut examen 2004. Sedan examen har jag jobbat på Korsnäs (fältplanerare), Skogsvårdsstyrelsen (Skogsvårdskonsulent), Mellanskog (Skogsvårds- och Biobränsleansvarig, produktionsledare och Virkesområdeschef), Skogsforsk (projektledare) och nu är jag Skogsbruksutvecklare och certifieringsansvarig på Sydved. Min pedagogiska grundutbildning har jag fått genom Försvarsmakten och Marinens officershögskola. Därav återkommer jag ofta till minnesramsan OM VITLÖK som går att anpassa till i princip alla utbildning tycker jag. O = Orientera, M = Motivera, V = Visa, I = Instruera, T =Träna, L = Lär ut helheten, Ö = Öva, K = Kontrollera. Jag har haft många uppdrag som instruktör och föreläsare för framförallt Skogforsk men även på Mellanskog och Sydved.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen