Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Dikesrensning / Skyddsdikning

OM KURSEN

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Dikesrensning / Skyddsdikning.

Kurslängd: Förnyelsekursen består av en teoridel som beskrivs under förkunskapskrav ovan samt av 1 dag i fält.

Efter genomgången kurs avgör kursledaren om deltagaren är godkänd. Individuell kunskapsuppföljning, muntlig och/eller skriftlig, genomförs med alla deltagare.

Efter godkänd webb- och fältdel erhåller varje deltagare en kod från utbildningsanordnaren som ger behörighet att fylla i en kursutvärdering digitalt. När kursutvärderingen är ifylld utfärdas digitalt kompetensbevis som kan laddas ner från Skötselskolan enligt instruktion från kursanordnaren.

MÅLGRUPP

Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor, planering av dikesrensning och skyddsdikning samt entreprenörer och maskinförare som ska utföra dikning i skogsmark.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inför fältdelen av SYN-kursen ska kursdeltagaren ha genomfört och vara godkänd på:

SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn Dikesrensning / Skyddsdikning

(högst fem år gammal)

Skötselskolans moduler (innevarande års version):

● Dikesrensning och Skyddsdikning
● Körning i skogsmark

Kursanordnare ansvarar för att deltagarna uppfyller förkunskapskraven innan fältdelen genomförs.

KURSINNEHÅLL

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under förkunskapskrav.

Fältdel

Under fältdelen på förnyelsekursen ligger fokus på:

Nyheter i målbilder, certifieringsstandarde och lagstiftning som tillkommit under de senaste fem åren, samt resultat av hänsynsuppföljnigar och revisioner.

Fördjupning i målbilder och hänsynsåtgärder av särskild betydelse för det aktuella verksamhetsområdet.

Följande målbilder är utgångspunkter för fältkursen:

 • Hänsyn vid dikesrensning
 • Hänsyn vid skyddsdikning
 • Översilningsområden

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

 • Dikningens effekter på skogsproduktionen generellt
 • Exempel på olika dikestyper och dikessystem (i bestånd, utloppsdiken)
 • Behovsanpassad dikesrensning dvs i vilka delar gör dikesrensning nytta
 • Planering av dikningsprojekt med hänsyn till natur- och kulturvärden.
 • Skillnaden på markavvattning, skyddsdikning resp. Dikesrensning, Begreppet Nytt naturtillstånd.
 • Önskvärt att besöka pågående dikningsprojekt. Ge exempel på olika typer av grävare och skopor som kan användas för dikesrensning och när de olika typerna är lämpliga.
 • Utformning av slamgropar, sedimentationsdammar och översilningsområden för att de ska göra mesta möjliga nytta.
 • Exempel på hur vägtrummor ska dimensioneras och hur de ska läggas för att inte utgöra vandringshinder.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

Kontakta respektive kursanordnare för information om
kurstillfällen och anmälan!

  Allmänt om SYN-kurser

  En SYN-kurs består av en teoridel och en fältdel där fältdelen är en eller två dagar. Teoridelen genomförs i form av moduler i Skötselskolan (webbkurser) som ska vara genomförda och godkända innan man deltar i fältdelen. För de som inte har egen tillgång till Skötselskolans utbildningsmoduler tillhandahålls dessa av SYN-kursanordnaren innan fältdelen genomförs.

  SYN-kurserna uppfyller de kompetenskrav som PEFC ställer när det gäller natur- och kulturhänsyn vid utförande av skogsbruksåtgärder. För att uppfylla PEFC-kraven behöver SYN-kompetensbeviset förnyas vart femte år. Därför finns det grundkurser och förnyelsekurser. För endagskurserna (Markberedning, Plantering för plantbasar och Röjning/förröjning) är grundkurs och förnyelsekurs samma utbildning och nyheter som tillkommit under de senaste fem åren ska belysas särskilt. I de fall grundkursen är två dagar (Avverkning, Dikesrensning/Skyddsdikning, Grundläggande naturvärdesbedömning och Skogsbruksplanläggning) finns särskilda förnyelsekurser som är en dag.

  Inför samtliga förnyelsekurser är förkunskapskraven till fältdelen att man har godkänd grundkurs eller förnyelsekurs och att man har genomfört innevarande års version av angivna webbmoduler i Skötselskolan.